ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗိုင္းရပ္ေတြ – 
အလင္းသစ္(ေရႊဆည္ေျမ)

.

မ်က္စိက ဝါးဝါးေနေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက သိပ္မျမင္ရဘူး

ေလက ပါးပါးတိုက္ေနေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ပစ္မွတ္မထိဘူး

စကားက ထစ္ထစ္ေနေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက နားသိပ္မလည္ဘူး

စစ္က စပိမ်ားေနေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဘရိတ္မခံႏိုင္ဘူး

စာအုပ္က မည္းညစ္ေနေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက မင္ရာ မထင္ခ်င္ဘူး

စပီကာက အသံ အ, ေနေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ေတးသံမလွဘူး

ဘက္ထရီက အားသိပ္မခံေတာ့
ၿငိမ္ခ်မ္းေရးက လိုင္းသိပ္မမိဘူး

ကစားေပါက္က ၾကမ္းတမ္းေနေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဂိုးသိပ္မရဘူး

ကင္မရာက ေမာ္ဒယ္မျမင့္ေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ပံုရိပ္မလွဘူး

မီးပိြဳင့္က အခ်က္ျပမမွန္ေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက လမ္းျဖတ္မကူးရဲဘူး ။

အလင္းသစ္(ေရႊဆည္ေျမ)