ငါတို႔ ျဖစ္ရပံု – 
လင္းသက္ၿငိမ္

.

တိုက္ပြဲမွာ လိုက္ပြဲေတြရိွသလား
ေသႏိုင္တ့ဲ အသက္ေတြ တန္းစီလို႔

လြယ္လြယ္တည္ေဆာက္မရတ့ဲဘဝေတြ
လြယ္လြယ္က်ကြဲရ

မီးကိုသတ္ေတာ့ မီးသတ္သမား
ဝက္ကိုသတ္ေတာ့ ဝက္သတ္သမား

ျဖစ္ပံုက
စစ္သတ္သမား တေယာက္မွမရိွဘူး

စစ္သားေတြပဲ ႏွစ္ဖက္စလံုး
ထပ္ထပ္ ထြက္လာတာပဲ။

လင္းသက္ၿငိမ္