ဇြန္လမွာ ပြင့္တဲ့ပန္း – 
ေမာင္ရဲေႏြ  (ပလိပ္)

.

ဇြန္ 
အလြန္ လွတယ္…။

ဇြန္မွာ
ပြင့္တဲ့ ပန္း
လန္း လြန္းတယ္…။

ဇြန္မွာ 
ပြင့္တဲ့ ပန္း
ဆန္း လြန္းတယ္ …။

ဇြန္မွာ
ပြင့္တဲ့ ပန္း
ေမႊး လြန္းတယ္ …။

ဇြန္မွာ 
ပြင့္တဲ့ ပန္း
ျမ  လြန္းတယ္…။

လန္း
ဆန္း
ေမႊး
ျမ
လွပတဲ့ ပန္းေလးတပြင့္ပါ..။

အဲဒီပန္း
လန္းဖို့
ဆန္းဖို့
ေမႊးဖို့ 
ျမဖို့ လို
အို …
ကူလို့  တြန္းေပးျကပါ….။        ။

ေမာင္ရဲေႏြ  (ပလိပ္)
၁၁.၆.၁၈