ကဗ်ာရြတ္ျခင္း – 
ေမာင္ၾကဴးရင့္

.

ကဗ်ာရြတ္တာဟာ
အၾကမ္းဖက္တာမဟုတ္ဘူး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
နီရူဒါလည္း
ကဗ်ာရြတ္ခဲ့တာပဲ

အမွန္တရားအတြက္
ယက္ဗ္တူရွင္ကုိလည္း
ကဗ်ာရြတ္ခဲ့တာပဲ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔
အမွန္တရားအတြက္
ကဗ်ာရြတ္ရမွာပဲ

ကဗ်ာရြတ္လုိ့
ကဗ်ာဆရာကုိ ေထာင္ခ်လုိ့ရေပမယ့္
ကဗ်ာကုိ ေထာင္ခ်လုိ႔မရဘူး
အမွန္တရားကုိ ေထာင္ခ်လုိ့မရဘူး

အမွန္တရားကုိ ေထာင္ခ်ရင္
အေမွာင္က်သြားမွာ ေသခ်ာတယ္။

ေမာင္ၾကူးရင့္
၁၁ ႕ ၅ ႕ ၂၀၁၈