ေမာင္ၾကဴးရင့္ – 
လူျပိန္းႀကိဳက္ ႏိုင္ငံေရး

.

ဆင္းရဲတဲ့ အရပ္မွာ
လူျပိန္းႀကိဳက္ႏိုုင္ငံေရး လုပ္စားရတာ
ငွက္ေပ်ာသီး အခြံႏႊာစားသလုိ
သိပ္လြယ္တာေပါ့

ပညာမဲ့တဲ့ အရပ္မွာ
လူျပိန္းႀကိဳက္ႏိုုင္ငံေရး လုပ္စားရတာ
ပင္လယ္ေဘး အလကားရတဲ့ ေရခပ္ရသလုိ
သိပ္လြယ္တာေပါ့

သူတုိ႕မွာ
အမွား ဘင္ ကေလးတလုံးရွိရင္ရျပီေပါ့

အမွား ဘင္ ကေလးတီး
လူစု
လူသိန္းသန္း စုျပီးရင္
တိုုင္းျပည္ဟာ ေခ်ာက္ထဲက်ဖုိ့
လက္တလုံးပဲလုိေတာ့တယ္ေျပာ

အမွားၾကာေတာ့ အမွန္ျဖစ္
အႏွစ္ငါးဆယ္ၾကာ လူထုဟာ
ပိျပားျပီး ေခ်ာက္ထဲက မတက္ႏိုုင္ေတာ့ဘူး

ေရႊျပည္ေတာ္
ေမ်ွာ္တုိင္း နီးမွာလား
ေမ်ွာ္တုိင္း ေဝးမွာလား
ခု
အဲ့ဒီ့ အမွား ဘင္ ကေလးက
ဘယ္သူ႕လက္ထဲမွာလဲ
ဘင္ ကေလးနဲ့ လူစုတဲ့အထဲ
ကဗ်ာဆရာေတြ ေရာက္မလာတာ
သိပ္ကုိေသခ်ာတာေပါ့။

ေမာင္ၾကဴးရင့္
၂၁ ႕ ၄ ႕ ၂၀၁၈