ျမေႏွာင္းညိဳ – ဖက္ဒရယ္မူ

.

‘ ေခတ္မုိး ’ သတင္းဂ်ာနယ္က [ ၂၀၁၄၊ ေမ ၁၄ ] တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ  ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပပါသည္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍ ေကာက္ေၾကာင္းလွန္သင့္သည့္ ကိစၥ ( Issue ) မွာ ဖက္ဒရယ္ မူျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး၏ 
အေျခခံ အက်ဆုံး အေျဖသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္သည္။ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ေနာက္မွ
တုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူညီမွ်ေရး၊
သယံဇာတ ခြဲေဝေရးတုိ႔ လုိ အပ္လာပါသည္။

က္ဒရယ္စနစ္သည္ ဆယ္စုႏွစ္ သုံးခုေက်ာ္လာသည္အထိ  ျပည္သူတုိ႔ နားခါးေစရန္ လုပ္ၾကံခံရေသာ စကားလုံးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္  စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္သုိ႔ က်ေရာက္ေစခဲ့ျပီး အေျခခံလူတန္းစားသစ္ ( New Class ) မ်ားကုိ ေမြးဖြားေစကာ ‘ အေျခခံလူတန္းစားထု ’ အား လူေမြးေျပာင္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ၾကသည္ ဆုိသူမ်ား၏  အလိမ္အညာ အေၾကာင္းျပခ်က္ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ အသုံးခ်ခံခဲ့ရသည္။ ကာယကံရွင္မ်ား ကုိယ္တုိင္ အသိဆုံး ျဖစ္ေပမည္။

မ္းစဥ္ပါတီ၊ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ အစုိးရလက္ထက္၌ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ တာ၀န္ေပးအပ္ခ်က္အရ ‘ ျမန္မာ့သမုိင္း ျဖစ္ရပ္အမွန္မ်ား ေရးသားျပဳစုေရးအဖြဲ႕ ’ ကုိဖြဲ႕စည္း၍ သမုိင္းကုိေရးသား ျပဳစုေပးခဲ့သည္။ ျပဳစုၾကသူမ်ားမွာ ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးျမဟန္ႏွင့္ ဦးသိန္းလိႈင္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၎ အဖြဲ႔က ျပဳစုေရးသားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးသမုိင္း [ ၁၉၅၈ – ၁၉၆၂ ] တတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ ( ၃၅၀ ) တြင္ ‘ ဖက္ဒရယ္မူ ’ အေၾကာင္း ပါရွိလာသည္။

ျဖစ္ရပ္အမွန္မ်ား ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္ဆုိေသာ စာအုပ္တြင္ ပါရွိသည့္အတုိင္း ‘ ေခတ္မုိး ’ သတင္းဂ်ာနယ္က ေဖာ္ျပပါသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မွန္ဆုိေသာ ဖက္ဒရယ္မူအေၾကာင္းကုိ ေကာက္ေၾကာင္း လွန္ၾကည့္သင့္သည္။ ေကာက္ေၾကာင္းမွန္မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိျပီဆုိလွ်င္ ယေန႔ ရုိးသားေသာ ျပည္သူတုိ႔က အသည္းလိႈက္ အူလိႈက္ လုိလားေနၾကေသာ  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး  (အလုံးစုံ၊ ဘက္စုံ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ) စစ္စစ္ကုိ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ပုိင္ဆုိင္ရႏုိင္ေသာ  အေထာက္အကူ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသျဖင့္ မူရင္းအတုိင္း ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ 

[ ေခတ္မုိးဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၄၊ ေမ ၁၄ ] ဖုိးေသာၾကာ ( ေခတ္မုိး ) ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားမွာ ယေန႔တုိင္ လုိအပ္ေနေသာ ကၽြန္မတုိ႔၏ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ ျမင့္မားလာသင့္လွေသာ အရည္အေသြးမ်ားပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကၽြန္မေလ့လာ ဖတ္ရႈရသမွ် တင္ျပရမည္ ဆုိပါက .. ..

ဝီ ကီပီးဒီးယားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အရ ေအာက္ပါေဆာင္းပါးမွာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ဖက္ဒေရးရွင္း  သုိ႔ မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ အေျခအေနသည္ အမွန္တကယ္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္သည္။ တစိတ္တပိုုင္း အားျဖင့္ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိအစုိးရက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ  ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ျဖစ္ပါသည္။

က္ဒေရးရွင္းတခုုတြင္ – ပါ၀င္ေသာ  ျပည္နယ္မ်ားက ကုိယ္တုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ သူတုိ႔ အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဗဟုိ အစုိးရတုိ႔ အာဏာခြဲေဝျခင္းျဖင့္ ခုိင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ေနပါသည္။ ပါတီ သုိ႔ မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံေရးကုိယ္၌က ေျပာင္းလဲ ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ အျခား တနည္းအားျဖင့္ ဆုိရလွ်င္ ဖက္ဒေရးရွင္းမွာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ ဗဟုိအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိေသာ နယ္ပယ္မ်ားက အတြင္းေရး ကိစၥမ်ားတြင္  ဒီဂရီတခုုအထိ ကုိင္တြယ္ထားရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။ အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒေရးရွင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း ဖက္ဒရယ္လစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္လစ္ဇင္၏ ဥပမာ ျဖစ္သည္။

၎ကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးပါသည္။ ရာစုမ်ားစြာတြင္ က်င့္သုံးခဲ့သည္ဟု  သိရွိရပါသည္။ ၾသစတီးယားႏွင့္ ဘန္ဒါလန္းဒါတြင္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အသီးသီးခြဲေဝ အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး  ၾသစၾတီးယန္း ဖြဲ႕စည္းျခင္း ကဲ့သုိ႔ ကိရိယာ တန္ဆာပလာအားျဖင့္ ၾသစၾတီးယား – ဟန္ေဂရီတုိ႔သည္ ၁၉၁၈ တြင္ ျပိဳ ကြဲျခင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ သူ၏ ျပည္နယ္ ( ၁၆ ) ခုု သုိ႔မဟုတ္ ဘန္းဒစ္လန္းႏွင့္ ဂ်ာမနီသည္ ဖက္ဒေရးရွင္း နမူနာျဖစ္ပါသည္။

က္ဒေရးရွင္းမ်ားမွာ မ်ားျပားစုံလင္ေသာ လူမ်ိဳးစုေတြပါ၀င္ျပီး ရုရွား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု  ကေနဒါ၊ အိႏၵိယ သုိ႔မဟုတ္ ဘရာဇီးလ္ တုိ႔ကဲ့သုိ႔ နယ္ေျမဧက က်ယ္၀န္းၾကပါသည္။ မူလ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ခုိင္ျမဲမႈရွိၾကျပီး မတူညီျခင္း၊ ျခားနားကြဲလြဲျခင္းမ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့လ်က္ အတူပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ တခါတရံ သိမွတ္ ဂရုျပဳျပီး ပုိမုိ နီးကပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ တခါတရံ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ ဘာသာစကားတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္လာေသာ အခါ ဖိႏွပ္မ်ိဳသိပ္ထားရတတ္ပါသည္။ 

ေရွးေခတ္တြင္ ဆြစ္ႏုိင္ငံ ကြန္ဖက္ဒေရစီ မဟာမိတ္ဖြဲ႕စည္းထားသည္မွာ စည္းကမ္း နည္းလမ္းက်ေသာ ႏုိင္ငံ၏ ပုံစံနမူနာ ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာသစ္တြင္ ပါ၀င္ၾကသည့္ ကုိလုိနီမ်ား၊ ဒုိမီနီယမ္မ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ လက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလာၾကသည္။ စံျပအားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ အၾကာတြင္ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖက္ဒေရးရွင္း တည္ေဆာက္မႈ (အေမရိက အလယ္ပုိင္း ဖက္ဒရယ္ရီဘတ္ဘလစ္ မတည္တံ့ခဲ့ပါ။) အာဂ်င္တီးနား၊  မကၠစီကုိ တုိ႔သည္ ေနာက္ဆုံးတြင္္ ဖက္ဒေရးရွင္း စနစ္ျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ဘရာဇီလ္သည္ သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္ အုပ္စုိးျခင္းစနစ္ အဆုံးသတ္သြားျပီးေနာက္  ဖက္ဒေရးရွင္စနစ္ျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ဗင္နီဇြဲလား၊ ၾသစေတးလ်၊ ကေနဒါတုိ႔သည္လည္း  ဖက္ဒေရဒရွင္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီသည္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျပီးေနာက္ ေနာက္ဆုံး ဖက္ဒေရးရွင္းအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ရုရွားႏုိင္ငံသည္ ဖက္ဒေရးရွင္း အျဖစ္ အေမြ ဆက္ခံထားပါသည္။

နိုုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ အိႏၵိယ၊ မေလးရွားတုိ႔သည္ ျဗိတိသွ် ကုိလုိနီ အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ျပီးသည္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းပင္  ဖက္ဒေရးရွင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ေဘာ့စနီးယား၊ ဟာဇာဂုိးနီးယား၊ အီရတ္တုိ႔သည္ ၂၀၀၅ ကတည္းက လူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာ တုိက္ခုိက္ တြန္းလွန္သည့္ ရန္ပြဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

နီေပါလ္သည္ [ ၂၀၁၅၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ ] ေန႔တြင္ ဖက္ဒေရးရွင္း ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ ျဖစ္လာပါသည္။

ခ်ိဳ႕ေသာ ဖက္ဒေရးရွင္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုမ်ားခ်ည္း မဟုတ္မူ၍  အခ်ဳိ႕က ဗဟုိအစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနၾကျပီး အခ်ိဳ႕က အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ သုံးစြဲသည့္ အေလ့အထ ရွိေနေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ ဖက္ဒေရးရွင္းမ်ားသည္ အခ်ိဳးအစား မညီမွ်ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ျပည္နယ္မ်ားမွာ  ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေနသည္။ ( ဥပမာ – ပင္နီဇူးလား၊ မေလးရွား ျပည္နယ္မ်ား )

ယူနစ္ထရီ ( Unitary ) အေျခအေနရွိေသာ ျပည္နယ္၌ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိသည္။

ယေန႔ ႏုိင္ငံေရး အသုံးအႏႈန္းအရ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း ဆုိသည္မွာ အျမဲတမ္း ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိသည္။

ဖက္ဒေရစီ ဆုိသည္မွာ အလြန္အမင္း အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသုံးစြဲသည့္ အခ်ိဳးအစား မညီမွ် ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ တင္းက်ပ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းမႈေအာက္တြင္ ရွိေသာ အဖြဲ႕ အစည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ တရုတ္ျပည္မၾကီးသည္  တရုတ္ရီဘတ္ဗလစ္၌ တရုတ္ အက်င့္စရုိက္ ေပၚလြင္ေစေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။

ဖက္ဒရယ္အစုိးရမ်ားဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရျဖစ္ျပီး  တုိင္းျပည္ လုံျခံဳ စိတ္ခ်ရေသာ ကာကြယ္မႈ ေပးသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံမႈ အပုိင္းတြင္လည္း ပါ၀င္သည္။

လတ္တေလာ ဖတ္ရႈ ေတြ႕ရွိရေသာ စာအုပ္မ်ားအနက္ .. ..

၁။ ေဒါက္တာေက်ာ္၀င္း၊ သမုိင္းပါေမာကၡ(ျငိမ္း)၏ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း။

၂။ ေဒါက္တာတုိးျမင့္ ( ျမန္မာျပည္တြင္ ဖက္ဒရယ္မူ ထူေထာင္စုိ႔ )

သူတုိ ႔ေရးသားတင္ျပျခင္းမ်ားအရ …

ဒါက္တာေက်ာ္ဝင္း၏ အမွာတြင္ – ျပည္ေထာင္စု စနစ္ဆုိသည္မွာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား တန္းတူရည္တူ ဆႏၵအေလွ်ာက္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းကာ ဗဟုိျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ခြဲေဝေပးထားေသာ  စနစ္ျဖစ္သည္။

၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္စရာ ေပၚလာသျဖင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တုိ႔အား  ၎တုိ႔ ျပင္ဆင္စရာမ်ားကုိ တင္ျပရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိအခါ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးေဆာင္၍ ဖက္ဒရယ္မူကုိ ေတာင္းဆုိလာခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးဆဲမွာပင္ တပ္မေတာ္၏ အာဏာသိမ္းျခင္းကုိ ခံလုိက္ရသည္။  ဖက္ဒရယ္မူေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ျပိဳကြဲေတာ့မည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္  အာဏာ သိမ္းျခင္းကုိ ခံလုိက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ ဝါဒသည္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ေဝါဟာရ ျဖစ္ခဲ့ရျပီး ေလသံမွ်ပင္ မဟရဲၾက၊ မေဆြးေႏြးရဲၾကပါ။

ဒါက္တာတုိးျမင့္၏ အမွာ သုိ႔မဟုတ္ ကုိေအာင္ထုိက္ ( စိတ္တုိင္းက် ) သုိ႔ ဦးညႊတ္ျခင္း ဆုိရာ၌ [ ၉ – ၆- ၁၉၇၅ ] နံနက္ ေဆးတကၠသုိလ္ – ၂ မွ ေက်ာင္းသားငယ္တစုု ဦးေဆာင္ျပီး အတန္းေပါင္းစုံ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားက ရန္ကုန္ ဝိဇၨာ/သိပၸံ တကၠသုိလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမသုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့ရာမွ အဖမ္းခံၾကရျပီး ( ၁၇ ) ဦး ေထာင္က်ခဲ့သည္။

ကုိေအာင္ထုိက္သည္ ေထာင္အၾကိမ္ၾကိမ္ က်ခဲ့ျပီး အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ယုံၾကည္ခ်က္တုိ႔ျဖင့္ တရားမ၀င္ေသာ အစုိးရ၏ တရားေသ ဥပေဒမ်ားကုိ  ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန္႔ က်င္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ေစာစြာ ေသဆုံးရေသာ္လည္း ေစတနာ ကုသုိလ္ကံသည္ ကမၻာတည္သေရြ႕ ျမဲျမဲခုိင္ခံ့ ေနပါလိမ့္မည္။ ဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သူငယ္ခ်င္းတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ – ဆုိေသာအမွာစာ .. ..

သူက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္  သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖက္ဒရယ္မူဝါဒဟု တင္ျပထားရာတြင္  ဖက္ဒရယ္လစ္ဇင္သည္ အစုိးရတခုု၏  အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပုံစံ တခုုျဖစ္ျပီး အရပ္ေဒသ တခုု သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းျပည္တခုုအား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႕ႏွစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ ပုိမုိ  ခြင့္ျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

က္ဒရယ္ဝါဒ ဆုိသည္မွာ  အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူ ပုိမုိ နီးကပ္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူထုက မိမိတုိ႔၏ အခြန္ေငြ ပါ၀င္လွ်က္ မိမိတုိ႔အတြက္ ေက်ာင္း၊ ေဆးရုံ၊ လမ္း၊ ေရ၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔စီမံျခင္း တုိ႔ကုိ ကုိယ္တုိင္ လုပ္ကုိင္ၾကပါလိမ့္မည္။ အစုိးရသည္ လူထု၏ ဆႏၵကုိ နာခံသူ၊ လူထု၏ ဆႏၵသည္ အစုိးရ၏အထက္ ေနရာယူရမည္ကုိ သိရွိ သေဘာေပါက္ က်င့္သုံးလာႏုိင္ေစပါသည္။

ဖက္ဒရယ္မူဝါဒသည္ အယူအဆတရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္အလုိက္ ႏုိင္ငံအလုိက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အသြင္ေျပာင္းေနပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္သည္ အခ်ိန္၊ ေခတ္၊ ကမၻာ့စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ေအာင္ ေျပာင္းလာခဲ့ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီသည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ မရွိေသာ  အစုိးရျဖစ္ျပီး လူထုထံတြင္ အာဏာတည္ပါသည္။ လူထုသာလွ်င္ အျမင့္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခြင့္ အာဏာရွင္ျဖစ္သည္။

ျမေႏွာင္းညိဳ