“ဖုန္းေမာ္” – 
ေအအမ္တီ

.

မတ္ – ၁၃
ဒါ
ပန္းတပြင့္ေႂကြတာမဟုတ္

ေျမႀကီးကို
အသက္နဲ႔ ပုတ္ႏိႈးခဲ့ေလသူ

.ေႏြဦးမွ ျမားဦးသို႔
ပန္းတို႔
ေတာက္ခတ္ ေျပးထြက္လာခဲ့

လာမယ့္ ေႏြဦး သစ္တိုင္း
အေစာဆံုး ပြင့္တဲ့ စြယ္ေတာ္
ဖုုန္းေမာ္ ျဖစ္ပေစ။

ေအအမ္တီ
၂၀၀၇