စံညိမ္းဦး – 
“၁၉ ၈၈ မတ္ ၁၃”

.

ေလာင္စာအျပည့္နဲ႕အေဆာက္အံုဆိုးအတြက္
သမိုင္းဝင္ မီးတျခစ္မွ်
ဒါေပမယ့္
သစၥာမီးေတာက္ႀကီး တခုလံုးအတြက္
ႀကီးျမတ္ေသာ ပါရမီျဖည့္က်င့္ ေပးဆပ္မႈ။

ငါတို႔ ေက်ာင္းသားအရိုးေတြ ေတာင္လိုပံုခဲ့
ငါတို႔ ေက်ာင္းသားေသြးေတြ ျမစ္လိုစီးခဲ့
ဒီတိုင္းျပည္ခရီး
ခြပ္ေဒါင္းသရဏံ ဂစၧာမိက လြဲ
မွတပါး အျခားမရွိေၾကာင္း သက္ေသ။

လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းစလို မီးရိႈ႕ၾကဆိုတဲ့
သင္ခန္းစာေတြရဲ႕လမ္းျပ
မတ္လ။

စံညိမ္းဦး
၁၁ ၃ ၂ဝ၁၈