ေဇာ္ေရးထင္ –
ငါတို႔ႏိုင္ငံေရး

.
သစ္ရြက္လႈပ္တိုင္း
ရီခဲ့ၿပီးၿပီ။

ေရာ့  …
အမိႈက္ေတာင္း ကိုင္
သစ္ရြက္ေတြ ေႂကြတဲ့ရာသီ။

သစ္ရြက္ေႂကြ ျမင္ရင္
တံျမက္စည္း ကိုင္ရမယ္။

အမိႈက္က စ  ဘာညာ
စကားပမာ ရွိ မဟုတ္လား။

ဟို တေယာက္ေျပာသလို
ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ဆိုသဟာက
ကိုယ္ေရးသလို ထင္တာမ်ိဳး။

ေခတ္ သားကေျပာတယ္
အေဖ ေနေကာင္းလားတဲ့။   ။

ေဇာ္ေရးထင္