ရြာထဲကအိမ္ကေလး –
ဟာရွိန္း(မင္းတပ္)

.

တနယ္လံုး ေလးစားရတဲ့ ရြာကေလး
ရြာကေလးထဲမွာ အိမ္အိုေလးတလံုုး႐ွိ

အဲဒီ အိမ္ကေလးဟာ 
ေတာင္တန္းေတြကို ထမ္းပိုးခဲ့
ေတာလမ္းေတြကို ထမ္းတင္ခဲ့

ရာဇဝင္နဲ႔ခ်ီရင္ ရာဇဝင္တြင္
သမိုင္းနဲ႔ခ်ီရင္ သမိုင္းဝင္

ဒါေပမယ့္ အိမ္ကေလးထဲမွာ
႐ိုးေျဖာင့္တည္ၾကည္မႈက လဲြ
ဘာဆုတံဆိပ္မွ ခ်ိတ္ဆဲြမထားဘူးတဲ့

ေျမပံုအရ အေရာက္သြားၾကည့္ေတာ့
အိမ္ကေလးကို မေတြ႔ခဲ့ရ
ရြာ႐ွိ လူအကုန္ လူ လူခ်င္းစားလို႔
ရြာပ်က္သြားေၾကာင္း
အ႐ိုးစုေတြ ဆီက သတင္းၾကားခဲ့ရတယ္

မၾကာခင္ က်ိန္စာေတြ ေရာက္မလာဖို႔
ေတာင္တန္းေတြကို စေတးပစ္ရမယ္ဆိုလား။

ဟာ႐ွိန္း(မင္းတပ္)