ေမာင္ၾကူးရင့္ – 
ေသြးစြန္းေနတဲ့ ကင္းဘတ္

.

ဗင္ဂုိး ပန္းခ်ီကားကုိ
ဘယ္ ေဆးေရာင္
ဘယ္ စုုတ္ခ်က္နဲ႔
ဘယ္လုိပဲ ဆြဲဆြဲ
အစစ္ ျဖစ္မလာဘူး

အတုဟာ အတုပဲ
အရိပ္ကုိ ဖ်က္လုိ႔ရတယ္
အတိတ္ကုိ ဖ်က္လုိ႔မရဘူး

ငါတုိ႔ အရပ္မွာ
ဟစ္တလာဟာ
ခုထိ အသက္ရွင္တုန္းပဲ။

ေမာင္ၾကဴးရင့္ 
၁၆ ႕ ၂ ႕ ၂၀၁၈