ရုန္းကန္လႈပ္ရွား လယ္သမား –
ဖုိးရာဇာ (မအူပင္)

.

ျမ န္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ အမ်ားစုက ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ လယ္ယာလုပ္သားတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားသည္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရသူသာ ျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမကုိ ပုိင္ဆုိင္သူ မဟုတ္ေပ။ ဥပေဒႏွင့္အညီ ယခင္က တစ္ႏွစ္တစ္ခါ သီးစားမွတ္ပုံတင္ ျပဳလုပ္ျပီး သက္ဆုိင္ရာ ေက်းရြာ အာဏာပုိင္မ်ားထံတြင္ “ အခ်ခံ ” လုပ္ရသည္။

သတ္မွတ္ထားေသာ တာ၀န္ေက်စပါး မေရာင္းႏိုုင္လွ်င္ လယ္ယာေျမ စည္းကမ္းႏွင့္ မညီလွ်င္ သီးစားခ်ထားျခင္း မျပဳဘဲ လယ္ယာေျမလုပ္ကုိင္ခြင့္ကုိ ျငင္းပယ္ႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ လယ္ယာေျမကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ လယ္ခြန္၊ တာတမံခြန္ စသည္တုိ႔ုိ႔ ေပးေဆာင္ရသည္။ သတ္မွတ္သည့္ သီးႏွံအမ်ိဳးအစားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းစနစ္အတုိင္း စုိက္ပ်ိဳး၍ သတ္မွတ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္သည့္ တင္းေရကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ေရာင္းခ်ေပးရသည္။ တာ၀န္ေက် စပါးဟုေခၚသည္။

တာ ၀န္ေက် စပါးကုိ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၊ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္း န.၀.တ ေခတ္၊ န.ယ.က ေခတ္မ်ား အထိ ၂၀၀၃/၂၀၀၄ ခု တုိင္ေအာင္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၾကရသည္။ မေရာင္းႏုိင္လ်င္ အေရးယူျခင္း၊ လယ္ယာေျမ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရုပ္သိမ္းျခင္း စသည့္ ျပစ္ဒဏ္တုိ႔ုိ႔ ခံၾကရသည္။ တာ၀န္ေက် စပါးေရာင္းခ်ရသည္ ဆုိသည္မွာ ျမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခု၏ အထြက္ကုိ စံကြက္ ခန္႔မွန္းေျခတုိ႔ျဖင့္ တြက္ခ်က္ျပီး အထြက္တင္း သတ္မွတ္သည္။ ထုိအထြက္ တင္းမွ မ်ိဳး၊ ၀မ္းစာ၊ စသည္တုိ႔ ကုိ စာရင္းခ်န္ျပီး ပုိလွ်ံစပါး ေရာင္းေပးရျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပမာ – လယ္သမား တစ္ဦး လယ္ ၁၀ ဧက ရွိသည္။ တစ္ဧက အထြက္ တင္း ၅၀ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ၎၏ လယ္ ၁၀ ဧကသည္ စပါးတင္း ၅၀၀ ထြက္ရမည္။ မိသားစု ၅ ဦးရွိသည့္အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ၁၅ တင္းျဖင့္ ၀မ္းစာ ၇၅ တင္း၊ တစ္ဧက မ်ိဳးစပါး ၃ တင္း ျဖင့္ ၃၀ တင္း။ အေလအလြင့္ ၂ တင္းႏႈန္းျဖင့္ ၁၀ ဧကစာ တင္း ၂၀။ စုစုေပါင္း ၀မ္းစာ၊ မ်ိဳးစပါး၊ အေလအလြင့္ ( ၇၅ + ၃၀ + ၂၀ ) = ၁၂၅ တင္းခ်န္ခြင့္ ရသည္။ လယ္ထြက္စပါး ၅၀၀ တင္းထဲမွ ၁၂၅ တင္းကုိႏုတ္ျပီး က်န္စပါး ၃၇၅ တင္းကုိ တာ၀န္ေက်စပါး ေရာင္းေပးရသည္။

မွန္လယ္ထြက္စပါးက ခန္႔ မွန္းေခ်ေလာက္ မထြက္သည့္အခါ တာ၀န္ေက် မေရာင္းႏုိင္ေတာ့။ အေရးယူခံရသည္။ လယ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရုပ္သိမ္းခံရသည္။ မျဖစ္မေန ရွာၾကံေပါင္ႏွံ ေရာင္းခ်လ်င္လည္း ေၾကြးတင္ ကၽြန္ျဖစ္ဘ၀ ေရာက္ၾကရသည္။ လယ္ယာမဲ့ ျဖစ္ၾကဳရသည္။ ၁၉၈၈  ေနာက္ပုိင္း န.၀.တ၊ န.ယ.က အစုိးရလက္ထက္ တာ၀န္ေက် စပါးေရာင္းခ်ရသည့္ စပါးတင္းေရ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ သုိ႔ ရာတြင္ စပါးဖုိး ၾကိဳတင္ေငြေပး စာခ်ဳပ္ရာ၌ ေရႊေမတၱာကဲ့သုိ႔ေသာ မျဖစ္မေန၀ယ္ယူရေသာ ေျမၾသဇာဖုိးမ်ား က်ခံလာရသည္။

ထုိကာလတြင္ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ဥပေဒမဲ့ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္မႈ၊ စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ၊ စစ္တပ္တုိးခ်ဲ႕မႈ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားတုိ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအဝွမ္း ဧက သန္းႏွင့္ခ်ီျပီး သိမ္းဆည္းခဲ့ၾကသည္။ လယ္ယာေျမသိမ္းသည္ဆုိသည္မွာ အာဏာႏွင့္ ေငြေၾကးရွိသူတုိ႔သာ လုပ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ထို႔ ေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားတုိ႔ လယ္ယာမဲ့ဘ၀ ေရာက္ၾကရျပီး ပထမ အၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္း လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ ရသည္အထိ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား မ်ားျပားခဲ့ရသည္။

အဆုိပါ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ထြတ္က ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ၄၈ ရက္ေန႔ ေျမာက္ အစည္းအေဝး၊ ၂၀၁၅ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားရာမွာ

ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ .. သိမ္းတဲ့ တခ်ိဳ႕ေျမေတြဟာ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးလား၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ အက်ိဳးလား ဆုိတာ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားၾကီး ေပၚေပါက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔  ဥပေဒနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီေျမေတြကုိ သိမ္းတဲ့ေနရာမွာ ဥပေဒနဲ႔ အညီ မသိမ္းတဲ့အတြက္ ျပႆနာေတြတက္ေနတာေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

လန – ၃၉ မက်ဘဲနဲ႔ အလုပ္လုပ္တယ္။ လန – ၃၉ က်ျပီးအလုပ္မလုပ္တာေတြဆုိရင္ သူ႔ ဥပေဒမွာ ျပန္သိမ္းရမယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က စီမံ ခန္႔ခြဲရမယ္ဆုိတာေတြ၊ ဒီေန႔ အထိ မလုပ္ပါဘူး။ လန -၃၉ မက်ေသးဘဲနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ပုိင္တဲ့ လယ္ယာေျမေတြကုိ ယေန႔ထိ ဆက္ျပီးေတာ့ စီမံကိန္းေတြ လုပ္ေနတာဟာ ဥပေဒနဲ႔ မညီပါဘူး။ ဒါကုိလည္း အေရးယူသင့္တာ ယူျပီးေတာ့ ေျဖရွင္းသင့္တာ ေျဖရွင္းေပးပါလုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ တင္ျပလုိပါတယ္ ” လုိ႔ဆုိခဲ့ပါသည္။

ယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းျခင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သမုိင္းတြင္ သည့္စကားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဦးတင္ထြတ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားရာမွာ
“ ေျမေတြကုိ ျပန္စြန္႔ျပန္ေတာ့လည္း ဂဝံေျမေတြ၊ ေျမည့ံေတြကုိေပးတယ္။ ေကာင္းတာေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာလူေတြက ယူထားတာရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ စြန္႔လႊတ္တဲ့ အခါမွာလည္း လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ သူေတြကုိပဲ ေပးျပီး မူလ အသိမ္းခံရတဲ့ သူေတြမရတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လန – ၃၉ ေတာင္ မက်ေသးဘဲနဲ႔ စိမံကိန္းေတြ လုပ္တယ္။ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးမေပးဘူး။ ဒီဟာေတြလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားၾကီး ေတြ႔ေနရပါတယ္ ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဦးတင္ထြတ္ ဆုိသည္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က အာဏာရ ပါတီ၏ ဇလြန္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ၊ တရားမွ်တမႈ ရွိမရွိ ဆုိသည္ကုိ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစုမ်ား လယ္ယာမဲ့ဘ၀ ေရာက္ၾကရျပီး ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ လွည့္လည္သြားလာ လုပ္စားရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ က်ဳးေက်ာ္ ျဖစ္ၾကရသည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ဘဝႏွင့္ ေရာက္ၾကရသည္လည္း ရွိသည္။

ယ္ယာေျမကုိ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရေနသည့္ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း အခက္အခဲ မ်ိဳးစုံ ၾကံဳေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ တာ၀န္ေက်စပါး ေရာင္းရေသာ္လည္း စပါးေစ်းက မမွန္။ ေတာင္သူ စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ ေစ်းက်သည္။ လယ္သမားလက္ထဲ စပါးကုန္လ်င္ စပါးေစ်း၊ ဆန္ေစ်း တက္သည္။ ေငြေၾကးရွိသူ၊ သုိေလွာင္ႏုိင္သူတုိ႔သာ အက်ိဳးခံစားရသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္သူေတြက ရႈံးျပီး ကုန္သြယ္သူေတြက ျမတ္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။

လယ္သမားအမ်ားစုကလည္း စပါးေပၚလ်င္ ေပါက္ေစ်းႏွင့္ ေရာင္းျပီး ေၾကြးဆပ္ ၾကရသည္။ စပါးထြက္မေကာင္းလ်င္ ေၾကြးပင္မေက်။ စပါးေရာင္းရသည္ကလည္း ၁ တင္းကုိ ၄၆ ေပါင္ႏွင့္မဟုတ္။ ေပါင္ ၅၀။ ၅၅ ေပါင္ေပးရသည္။ စပါး တင္း ၁၀၀ ေရာင္းတုိင္း ၁၀ တင္းမွ ၁၅ တင္းထိ နစ္နာၾကရသည္။ ရာသီဥတုကလည္းမမွန္။ စပါးေပၚခ်ိန္ မုိးရြာသည္။ စို႔ ထုိးပင္ေပါက္ျဖစ္ျပီး ဆုံးရႈံးၾကရျပန္သည္။

ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သစ္ေတာသစ္ပင္ မရွိသျဖင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္သည္ဟုဆုိသည္။ လယ္သမားက ေတာျပဳန္းေအာင္ သစ္ခုတ္ႏုိင္သူမဟုတ္။ ေတာင္လည္းမျဖိဳ၊ က်င္းလည္း မတူးႏုိင္။ သူတစ္ပါးလုပ္သမွ် ၾကားက ကုိငဘ တုိ႔ ခါးနာသည့္ ဘ၀ ေရာက္ၾကရသည္။ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားလာျပီး လယ္ယာလုပ္သား ရွားလာသည္။ ပ်ဳိးႏုုတ္ ေကာက္စုိက္သူ မရွိေတာ့။ ကုိသာလွတုိ႔ ၊ မစာဥတုိ႔ ျမိဳ႕ ေရာက္ကုန္ျပီျဖစ္သည္။

ထုိ႔ ေၾကာင့္ စပါး ၾကဲခင္း စနစ္က်င့္သုံး လာရသည္။ ၾကဲခင္းက စုိက္ခင္းေလာက္ စပါးမထြက္။ လက္ၾကားမခြဲႏုိင္လ်င္ အပင္ထူျပီး ပုိးက်တတ္သည္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ပုိလုိက္ရသည္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပုိးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးတုိ႔ အသုံးျပဳမႈ ပုိမ်ားလာသည္။ လယ္သမား၏ လယ္လုပ္ကိရိယာ အရင္းအႏွီးကလည္း မနည္း။ ထြန္စက္၊ ေရစုပ္စက္၊ တစ္ဘီးထြန္၊ ေျခြေလွ႔ စက္ စသည္ျဖင့္ရွိထားရသည္။

ကၽြဲ ႏြားတုိ႔ ေပ်ာက္လာေနျပီ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ စပါးရိတ္သား မရွိသျဖင့္ ရိတ္ေျခြ စက္ၾကီးမ်ားကုိ သုံးလာရသည္။ အဌားစနစ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ အရစ္က်ေရာင္းေပးေနသည္ ဆုိေသာ္လည္း လယ္သမား အမ်ားစုတုိ႔ မ၀ယ္ႏုိင္။ တစ္ဧက ငါးေသာင္း၊ ေျခာက္ေသာင္း စသည္ျဖင့္ ဌားၾကရသည္။ စက္မႈလယ္ယာမွ အဌား၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္လ်င္ ေစ်းသက္သာျပီး စက္ပုိမ်ားလာမည္ဟု လယ္သမားတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

.ႏိုုင္ငံေတာ္က စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြအျဖစ္ စပါးစုိက္ လယ္တစ္ဧကကုိ တစ္သိန္းခြဲႏႈန္း ေခ်းသည္။ ေႏြစပါးစုိက္လ်င္ တစ္သိန္းခြဲ ထပ္ေခ်းသည္။ မုိးစပါး၊ ေႏြစပါး ေပါင္းလ်င္ တစ္ဧက သုံးသိန္း ျဖစ္ေနေပျပီ။ နည္းသည့္ အေၾကြးမဟုတ္။ အဆင္မေျပလ်င္ ေသာက ပုိရေတာ့သည္။ အဓိကမွာ စပါးေစ်းမတည္ျငိမ္ျခင္း၊ ရာသီဥတုမမွန္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ေစ်းမွန္၊ ရာသီမွန္ေနလ်င္ စုိးရိမ္စရာမဟုတ္။ ရႈံးရႈံးျမတ္ျမတ္ လယ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေလး ရွိေနေသးလ်င္ အခ်ိန္တန္ လယ္ထဲဆင္းခ်င္သည္သာျဖစ္သည္။

ထို႔ ေၾကာင့္ လယ္သမားတုိ႔ သည္ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္၊ န.၀.တ ေခတ္တြင္ တာ၀န္ေက်စပါး ေရာင္းရသည္။ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေခတ္စနစ္ေတြကုိ ျဖတ္ေက်ာ္လာႏုိင္သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္လည္း မတည္ျငိမ္ေသာ ေစ်ႏႈန္း၊ မမွန္ေသာ ရာသီဥတု၊ မတရားေသာ အေလးတင္းေတာင္း တုိ႔ ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ ေနၾကရေသာ္လည္း လယ္ေလးရွိလ်င္ ေၾကြးေပးမည့္သူ ရွိသည္ဆုိေသာ အသိျဖင့္ မိသားစုတုိ႔ ၏ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတုိ႔အတြက္ ရုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနၾကရ ဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဖုိးရာဇာ (မအူပင္)

(မူရင္းသတ္ပံုုအတိုုင္းေဖာ္ျပထားပါသည္)