ေရသံ – 
စိုးေနာင္(မံုရြာ)

.

ဖြင့္ထားတဲ့ ေရပိုက္ေခါင္းမွာ
ေရရဲ႕ ငိုသံ။

ေတာင္က်ေခ်ာင္းမွာ
ေရရဲ႕ ေအာ္သံ။

စမ္းေခ်ာင္းထဲမွာ
ေရရဲ႕ သီခ်င္းဆိုသံ။

ေရတံခြန္ေပၚမွာ
ေရရဲ႕ ရယ္သံ။

ကမ္းစပ္မွာ
ေရရဲ႕ အနမ္းသံ။

ဆုတ္ခြာေနတဲ့ ဒီေရမွာ
ေရရဲ႕ အလြမ္းသံ။

စိုးေနာင္(မံုရြာ)