မင္းေခ်ာျမင့္ –
ေျပာၾကည့္

.

နံနက္ခင္းမုိ႔ပါတဲ့
နံနက္ခင္းေတြက
ဆင္ေျခေပးသြားၾကပါသတဲ့

ယခုတေလာ
ၾကားေနရေသာ
ယုံၾကည္မႈ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအရ
ဒီသတင္းက
အတည္မျပဳႏုိင္ေသးတဲ့ သတင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သတင္း ေၾကျငာသြားၿပီ။

နံရံေပၚမွာ
မွားတယ္လုိ႔ ငါ ေရးတယ္
ငါ့ေဘးက နံရံေတြမွာ ေရးထားတယ္
ငါ့ဘက္က ၾကည့္ေနေတာ့လည္း 
ငါမွန္ ေနသလုိပဲ

လုိအပ္တဲ့ အင္အား အရင္းအျမစ္ကုိ
လုံေလာက္ေအာင္ သုံးပါ
ေလ မ႐ွိေတာ့ရင္ေတာ့
ကမာၻကုိ ရက္စက္ရာ က်မွာပဲ
ေလ မရဘဲ ေနႏုိင္တဲ့ သတၱဝါက က်န္မွာပဲ
မုိက္ေၾကး ခြဲမွာပဲ

က်ေနာ္တုိ႔ အ႐ႈံးေပး လုိက္ရတဲ့
နယ္ေျမေတြကုိ စိစစ္ပါ
အသံေကာင္းဟစ္သြားတဲ့
သခ်ၤဳိင္းေတြကုိ တူးေဖာ္ပါ
က်ဳပ္ဟာ အမွန္တရားျဖစ္ေၾကာင္း
အမွတ္မွားေနလုိ႔ပါ။

မင္းေခ်ာျမင့္