စီး-လူ-ယဥ္ စာခ်ဳပ္

ေအာင္မ်ဳိးမင္း
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)

ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ကို (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) စာခ်ဳပ္ကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၆) ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစာခ်ဳပ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာေလးေတြ ေရးသားေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ကို (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) စာခ်ဳပ္ဆိုတာ ဘာလဲ။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညြန္းေတြကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔ ျပဌာန္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညြန္းေတြရွိပါတယ္။ ေၾကညာစာတမ္းတခုနဲ႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္း (၉) ခုု ရွိပါတယ္။ ႏိုင္္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ ပင္မစာခ်ဳပ္(၉) ခုရွိသည့္အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ –

(CEDAW – စီေဒါ) (အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္)၊

(CRC – စီအာစီ) (ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္) ႏွင့္

(CRPD – စီအာပီဒီ) (မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္)တို႔ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးေနာက္ပိုင္း မၾကာမီ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၆) ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) စာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ (အတိုေကာက္ – စီး-လူ-ယဥ္စာခ်ဳပ္)ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္တဲ့(၄) ခုေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စီး-လူ-ယဥ္စာခ်ဳပ္ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ (၁၆) ရက္ေန႔ကတည္းက ပဏာမလက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

စီး-လူ-ယဥ္စာခ်ဳပ္ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအၿပီးတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ ပင္မစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုထဲက တခုျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁ဝ) ရက္ေန႔က အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးစာတမ္းေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္အဆင့္အျဖစ္ တိုးျမွင့္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလာရင္း ပင္မစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။

ပထမတခုကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ (International Covenant On Civil and Political Rights) နဲ႔ ဒုတိယတခုကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ (International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းရဲ ႔ ဒုတိယအပိုင္းမွာ ပါဝင္ေသာ အခ်က္ေတြကို စီး-လူ-ယဥ္စာခ်ဳပ္မွာ ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုေပၚေပါက္ လာေစဖို႔အခ်ိန္မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံကဒီစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုကို အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ စီး-လူ-ယဥ္စာခ်ဳပ္ကေတာ့ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ (၃) ရက္မွာ စတင္အသက္ဝင္လာခဲ့ပါတယ္။

ပင္မစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုအျပင္ ေနာက္ထပ္ပါဝင္ေသာ စာခ်ဳပ္ေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရဲ ႔ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရဲ ႔ ေနာက္ဆက္တဲြစာခ်ဳပ္တခုတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ပင္မစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုကို ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းက ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္က ကုလသမဂၢမွာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားဟာ တခုနဲ႔တခု ဆက္စပ္မႈရွိေနၿပီး အျပန္အလွန္ မွီတြယ္လ်က္ရိွသည္ ဆိုတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို တနည္းအားျဖင့္ သက္ေသျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။

စီး-လူ-ယဥ္ အခြင့္အေရးဆိုတာ ဘာလဲ

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆိုတာဟာ လူသားမ်ားရဲ ႔ စြမ္းရည္မ်ား၊ အရည္အေသြးမ်ားကို အစြမ္းကုန္ျမင့္မားေစဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ရင္းျမစ္ေတြကို စနစ္တက်အသံုးျပဳၿပီး တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဥပမာ- လူသားတို႔ရဲ ႔ အသိဉာဏ္တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပညာေရး၊ လူတန္းေစ့ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖိ႔ုအတြက္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရးအစရွိသည္တို႔ ရရွိပိုင္ခြင့္ကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းေပးရသည့္တာဝန္ရွိသည့္အတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားလိုအပ္သလို အေျခအေနအလိုက္ အဆင့္ဆင့္ျဖည့္ဆည္းေပးရတဲ့သေဘာသဘာဝျဖစ္ပါတယ္။

(၂) စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ မည္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပါဝင္ပါသလဲ။

စီး-လူ-ယဥ္စာခ်ဳပ္မွာ အပိုဒ္ေပါင္း (၃ဝ) ပိုဒ္ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ အပိုဒ္ (၁)၊ (၃) နဲ႔ (၅) တို႔ဟာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့အပိုဒ္ေတြနဲ႔ ထပ္တူနီးပါးဆင္တူပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုစလံုးရဲ ႔အပိုဒ္ (၁) မွာ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (Self Determination) ကို လူတိုင္းအခြင့္အေရးအျဖစ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လူသားတိုင္းဟာ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရွိၿပီး သူတိုရဲ ႔ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းကို လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိေၾကာင္းနဲ႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္္ရွိေၾကာင္းဆိုထားပါတယ္။

စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုစလံုးရဲ ႔ အပိုဒ္ (၃) မွာေတာ့ အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို ခဲြျခားျခင္းမရွိဘဲ လူအခြင့္အေရးအားလံုးကို တန္းတူခံစားခြင့္ရွိေအာင္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုစလံုးရဲ ႔ အပိုဒ္ (၅) တြင္ စာခ်ဳပ္ေတြမွာပါဝင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ၊ လဲြမွားစြာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုလုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊ ကန္႔သတ္မႈေတြကေန ကာကြယ္ေပးဖို႔ ေရးသားထားပါတယ္။

စာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့အပိုဒ္ေတြကေတာ့ –

အပိုဒ္ (၁) လူတိုင္းကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ လူတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းအပါအဝင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္ (၂) စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတြင္ရွိေသာ ရင္းျမစ္မ်ားအား အစြမ္းကုန္အသံုးျပဳ၍ ယခုစာခ်ဳပ္တြင္ပါေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျမင့္မားဆံုးသို႔ တေျဖးေျဖးေရာက္ရွိခံစားႏိုင္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

အပိုဒ္ (၃) စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးခဲြျခားျခင္းမရွိေစဘဲ ယခုစာခ်ဳပ္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်ားမမေရြးတန္းတူခံစားခြင့္ရရန္အာမခံေပးရမည္။

အပိုဒ္ (၄) အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ရွိ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ေရွ ႔႐ႈ၍ အခ်ဳိ ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သလို ကန္႔သတ္ထားႏိုင္သည္။

အပိုဒ္ (၅) စာခ်ဳပ္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ပ်က္စီးေစလိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဤစာခ်ဳပ္ကို မည္သည့္ လူတဦးကျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုတစုကျဖစ္ေစ၊ အစိုးရျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ရ။

အပိုဒ္ (၆) လူတိုင္း သင့္တင့္ေသာလစာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္ (၇) လူတိုင္း သင့္တင့္လံုၿခံဳေသာ လုပ္ငန္းခြင္ရရွိခြင့္ရွိသည္။ အလုပ္ရွင္က ေၾကာင္းက်ိဳးမဲ့ အလုပ္မွထုတ္ပစ္ျခင္းႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားေစခိုင္းျခင္းတို႔ကိုကာကြယ္ေပးရန္ အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ မနိမ့္က်ေသာလုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကို အာမခံရန္လည္း အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိသည္။

အပိုဒ္ (၈) လူတိုင္းအလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖဲြ႔စည္းခြင့္၊ ဆႏၵျပခြင့္၊ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္ (၉)လူမႈဖူလံုေရး အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိရမည္။ ထိုလူမႈဖူလံုေရးအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးကုသပိုင္ခြင့္၊ လစာႏွင့္ ေဆးခြင့္၊ သားဖြားခြင့္၊ အာမခံ၊ အသက္အာမခံ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုအာမခံ၊ မေတာ္တဆဒဏ္ရာရမႈအာမခံ၊ အလုပ္မွထုတ္ပစ္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေငြအာမခံ၊ မိသားစုအာမခံတို႔ အႀကံဳးဝင္သည္။

အပိုဒ္ (၁ဝ) မိသားစုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈကို အစိုးရက တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ အလုပ္လုပ္သူမိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအားေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ကို အစြမ္းကုန္ကာကြယ္ေပးရမည္။ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳသည့္ကေလးအသက္အရြယ္ကို ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ေပးရမည္။

အပိုဒ္ (၁၁) လံုေလာက္္မွ်တေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိေရးအတြက္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ လံုေလာက္မွ်တေသာလူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိေရးအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္း၏ လံုေလာက္ေသာ အစားအစာ၊ အဝတ္အထည္၊ ေနထိုင္စရာ အိမ္ယာစီမံကိန္းတို႔ အႀကံဳးဝင္သည္။

အပိုဒ္ (၁၂) လူထု၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးကို အျမင့္မားဆံုးႏွင့္ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အစိုးရတြင္တာဝန္ရွိသည္။ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ လံုၿခံဳၿပီး က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ရရွိေရးအခ်က္လည္း အႀကံဳးဝင္သည္။

အပိုဒ္ (၁၃) က်ား၊မ၊ အသက္အရြယ္၊ ကိုယ္အဂၤါခ်ဳိ ႔ယြင္းအားနည္းသူ၊ ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ရင္ေသြးမ်ား၊ လူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာေရးလူနည္းစုတို႔မွ ကေလးငယ္မ်ားအားလံုးအပါအဝင္ လူတိုင္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိရမည္။ အနိမ့္ဆံုးမူလတန္းပညာကို အခမဲ့ျဖစ္ရမည္။

အပိုဒ္ (၁၄) ထိုသို႔ မူလတန္းပညာအခမဲ့ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အပိုဒ္ (၁၅) ယဥ္ေက်းမႈဘဝထဲတြင္ လူတိုင္းပါဝင္ခြင့္သာမက ေခတ္မီသိပၸံပညာ၏ တိုးတက္မႈအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတြင္ ပါဝင္ခံစားခြင့္တို႔ရွိသည္။ လူတဦးတေယာက္၏ သိပၸံပညာ၊ စာေပ၊ အႏုပညာထူးခၽြန္မႈအေပၚ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးမႈတို႔ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

အပိုဒ္ (၁၆) မွ အပိုဒ္ (၃ဝ) အထိကေတာ့ စာခ်ဳပ္ေကာ္မတီရဲ ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

(၃) စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ဘယ္လိုနည္းျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ပါသလဲ။

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ေသာေကာ္မတီမွာ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာင္စီက ၁၉၈၅ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ(Committee on Evonomic, Social and Cultural rights) ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိေကာ္မတီမွာ ေကာ္မတီဝင္ (၁၈)ဦး ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီဝင္ေတြကို စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရၿပီး လြတ္လပ္ကၽြမ္းက်င္ေသာသူမ်ားျဖစ္ရပါမယ္။ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳေသာ သူမ်ားမျဖစ္ရပါ။ ေကာ္မတီဝင္ (၁၈) ဦးကို (၄)ႏွစ္တၾကိမ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ္လည္း ေကာ္မတီဝင္တဦးခ်င္း၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္မတူညီၾကပါ။

ေကာ္မတီဝင္ (၁၈) ဦးအနက္ (၁၅) ဦးကို အာဖရိက၊ အာရွ၊ အေရွ႔ဥေရာပ၊ လက္တင္အေမရိကနဲ႔ အေနာက္ဥေရာပတို႔က အညီအမွ်ေရြးခ်ယ္ၿပီး က်န္သံုးဦးကိုေတာ့ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံထဲက ေဒသအလိုက္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ ထိုေကာ္မတီ ကေနၿပီး စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္ေတြကို မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ေလ့လာပါတယ္။။ တႏွစ္မွာ သံုးပတ္ေတြ႔ဆံုၿပီး အစည္းအေဝးက်င္းပပါတယ္။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံဟာ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္လာၿပီး (၂) ႏွစ္အတြင္း ေကာ္မတီထံ ကနဦးအစီရင္ခံစာကိုတင္သြင္းၿပီး ပံုမွန္အစီရင္ခံစာကို (၅) ႏွစ္တၾကိမ္တင္သြင္းရပါတယ္။ အစီရင္ခံစာတြင္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အားည္းေနရသည္ကို အစီရင္ခံရပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ဓနရင္းျမစ္ကို အေၾကာင္းျပတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

ေကာ္မတီဝင္မ်ားဟာ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက တာဝန္က်တဲ့အတိုင္း အလွည့္က် အခ်ိန္မွန္မွန္တင္သြင္းလာတဲ့စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားတဲ့အစီရင္ခံစာေတြကို ေလ့လာသုံးသပ္ပါတယ္။ ဒီလို ေလ့လာစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာအစိုးရရဲ ႔ကိုယ္စားလွယ္ဟာလည္း ပါဝင္ရၿပီး ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္မံသိရွိ လိုတဲ့အခ်က္ေတြရွိေနရင္ အဲဒီကိုယ္စားလွယ္ကိုေမးျမန္းရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေကာ္မတီဟာဒီသက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံရဲ ႔ အေၾကာင္းအရာ တစုံတခုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအထူးကၽြမ္းက်င္မႈရွိတဲ့ ကုလသမဂၢ အထူးျပဳ ေအဂ်င္စီေတြထံမွလည္း လုိအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ေမးျမန္းစုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒါတင္မကဘဲ ေကာ္မတီကသိလိုတဲ့စာခ်ဳပ္ပါအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျခားအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ျဖင့္အစီရင္ခံရန္ ဖိတ္ၾကားႏိုင္ပါေသးတယ္။

တကယ္လို႔ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံက လိုအပ္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္ေတြကို တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိရင္ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ အႀကံေပးခ်က္မ်ား ပ့ံပိုးႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္တဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးပါဝင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ထိုႏိုင္ငံအတြင္းေလ့လာဖို႔ ေစလႊတ္ျခင္းကို လက္ခံရန္အတြက္ ထိုအစိုးရကို ပန္ၾကားႏိုင္ပါတယ္။

ေကာ္မတီဟာႏိုင္ငံအသီးသီးရဲ ႔အစီရင္ခံစာေတြအေပၚ မိမိတို႔ရဲ ႔သုံးသပ္ေတြ႔ျမင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီထံမွာ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံ တင္ျပရပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ စာခ်ဳပ္ပါ အခြင့္အေရးေတြကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာႀကဳံေတြ႔ရသည့္အခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ေရွ ႔ဆက္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္မ်ားဟာ အမ်ားျပည္သူေတြကို အသိေပးရမယ့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေကာ္မတီဟာ လူတဦးတေယာက္ခ်င္းက မိမိႏိုင္ငံအစိုးရအေပၚစာခ်ဳပ္ပါအခြင့္အေရးေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနေၾကာင္း တိုင္ၾကားမႈနဲ႔ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံအေပၚ အျခားအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံက တိုင္ၾကားမႈကို လက္မခံပါ။

(၄) ႏို္င္ငံတကာစာခ်ဳပ္ေတြကို လက္မွတ္ထိုးျခင္းအဆင့္ဆင့္

ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ေတြကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ကတိျပဳသည့္အေနျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးမည္ဆိုပါက အဆင့့္ႏွစ္ဆင့္ရွိပါတယ္။ ပထမအဆင့္မွာ ပဏာမလက္မွတ္ထိုးျခင္း (Sign) အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္ဟာ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာဖို႔ စိတ္ဝင္စားသည့္သေဘာျဖစ္ပါတယ္္။ ဒီစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ဥပေဒမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ပါမည္ဟု ပဏာမ ကတိျပဳျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအဆင့္လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ႏိုင္ငံဟာ စာခ်ဳပ္ေကာ္မတီထံမွာ အစီရင္ခံစာတင္ျပရန္မလိုေသးပါ။

ဒုတိယအဆင့္ကေတာ့ အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးျခင္း (Ratify) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္လက္မွတ္ထိုးပါက ထိုႏိုင္ငံသည္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာပါမယ္လို ႔ႏိုင္ငံတကာမွာကတိျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလက္မွတ္ထိုးၿပီးပါက သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ကာလအတိုင္း ေကာ္မတီထံမွာ အစီရင္ခံစာေတြကိုပံုမွန္တင္သြင္းရပါတယ္။ ေကာ္မတီရဲ ႔သံုးသပ္မႈေတြကို ခံယူရပါတယ္။ ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္တဲ့အၾကံျပဳခ်က္ေတြအတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔တာဝန္ရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက စီး-လူ-ယဥ္စာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳလက္္မွတ္ေရးထိုးလိုက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔ ဥပေဒအရ ကတိျပဳရာေရာက္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၇ ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ စီး-လူ-ယဥ္စာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးထားတႏိုင္ငံေပါင္း (၁၆၆) ႏိုင္ငံရွိပါတယ္။

ႁခြင္းခ်က္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ဆိုတာဘာလဲ

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအေနျဖင့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာပါဝင္တဲ့ အခ်က္အလက္ အပိုဒ္ေတြကို ႏွစ္သက္ ေပမဲ့ စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္တဲ့အခ်ဳိ႕အပိုဒ္ေတြကို လက္ရွိတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေနပါက သို႔မဟုတ္ ထိုအပိုဒ္ပါအခ်က္ကို မလိုလားပါက ထိုအပိုဒ္ကို ခ်န္လွပ္ၿပီး လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး လက္မွတ္ထိုးျခင္းကို ႁခြင္းခ်က္ျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးျခင္း (Reservation) ဟုေခၚပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီလို ႁခြင္းခ်က္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးတာမ်ဳိးကို အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ မည့္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒီလို ႁခြင္းခ်က္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရတယ္ဆိုတာကို ေသခ်ာစြာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ ကုလသမဂၢက ႏိုင္ငံမ်ားကိုပန္ၾကားထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လု႔ိ ႁခြင္းခ်က္ျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးသည့္အခါမွာ ႁခြင္းခ်က္ထားမႈဟာ တိက်ရွင္းလင္းရမွာျဖစ္သလို စာခ်ဳပ္ရဲ ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔နဲ႔လည္း မကဲြလဲြရန္လိုအပ္ပါတယ္။

စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံသည္ စာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးတဲ့ အခ်ိန္မွာသာ ႁခြင္းခ်က္ထားလက္မွတ္ထိုးရတဲ့အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာျပတာေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာအပိုဒ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မိမိအစိုးရရဲ ႔ ရပ္တည္ခ်က္ကိုု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတာေတြအားလံုးကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထိုအပိုဒ္မွာ ပါဝင္တဲ့အခ်က္ေတြကုိ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မလဲ ဒါမွမဟုတ္ ဒီအပိုဒ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမယ္ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရပါတယ္။ ႁခြင္းခ်က္ျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးမယ္ ဒါမွမဟုတ္ မိမိးအစိုးရရဲ ႔ ရပ္တည္ခ်က္အျမင္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းျပမည္ဆိုရင္ အျခားအဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြကို မည္သည့္အပိုဒ္ကို လက္မခံေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာမတူေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ စာျဖင့္ရွင္းလင္းေရးသားေပးပို႔ရပါတယ္္။

ဒါ့အျပင္မိမိတို႔ ရပ္တည္ခ်က္အျမင္္မ်ားကို ဘာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔သေဘာထားရေၾကာင္းကို ရွင္းျပရပါတယ္။ အကယ္၍ ႁခြင္းခ်က္ထားတဲ့ သို႔မဟုတ္ ရပ္တည္ခ်က္အျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ စာခ်ဳပ္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္ကို မေသြဖီသည့္အျပင္ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔ဝင္တျခားႏိုင္ငံမ်ားက ကန္႔ကြက္မႈမရွိလွ်င္ ထိုအခ်က္မ်ားကို လက္ခံၿပီး မွတ္တမ္းတင္ရပါတယ္။

စီး-လူ-ယဥ္စာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာအစိုးရက စာခ်ဳပ္ပါ အပိုဒ္(၁) နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အယူအဆကို တင္ျပထားတာ သတိျပဳရပါမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရဟာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဗီယင္နာေၾကညာစာတမ္းကို လက္ခံေပမဲ့ ဒီစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ “ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္”ဆိုတာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးမဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ိဳးကို မဆိုလိုေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ၂ဝဝ၈ ခု ဖဲြစည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိပါးေအာင္ အသံုးခ်ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ လို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားတာကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

ေအာင္မ်ဳိးမင္း