ေအာင္သူၿငိမ္း – 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဟုတ္/မဟုတ္
တိုင္းတာရန္ ေပတံမ်ား

.

တခ်ိန္က ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ မေျပာအပ္တဲ့၊ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ေဝါဟာရပါ။

ခု ေခတ္သစ္မွာ ဖက္ဒရယ္ေဝါဟာရကို စတင္တရားဝင္ သံုးစြဲသူက သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနစဥ္ကာလမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ ရက္ (ျပည္ေထာင္စုေန႔) သမၼတရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုေန႔ သဝဏ္လႊာမွာ စတင္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္တခါ NCA အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မတိုင္မီ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးၾကတဲ့ Deed of Commitment (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးဆိုင္ရာ ကတိျပဳခ်က္) မွာ ဖက္ဒရယ္စာလံုးကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါ ေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၁-ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွာေတာ့၊ (အထူးသျဖင့္) တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာေတြ ပါဝင္တယ္ဆိုၿပီး၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒပညာရွင္ ေရာ္နယ္လ္ ဝဒ္စ္ (Ronald Watts) ကို အထူးကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့ပါေသးတယ္။ 

သူတို႔ ကိုးကားေဖာ္ျပတဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ –

(က) အနည္းဆံုးအစိုးရ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ (ႏွစ္ရပ္) ရွိၿပီး၊ တႏိုုင္ငံလံုးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္ေထာင္စု (ဗဟို) အစိုးရႏွင့္ ေဒသယူနစ္မ်ား (တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား) အတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေဒသယူနစ္ အစိုးရမ်ားရွိျခင္း။

(ခ) ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ၂-ရပ္အား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပးထားျခင္း။

(ဂ) ဘ႑ာေရးႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား အစိုးရႏွစ္ရပ္အၾကား ခြဲေဝသံုးစြဲမႈကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ေပးထားျခင္း။

(ဃ) တႏိုုင္ငံလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္ဟု ေခၚဆိုသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္) တရပ္ ထားရွိျခင္း။

(င) ေရးဆြဲျပဌာန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံ၏အျမင့္ဆံုး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ရွိျခင္း။

(စ) အစိုးရမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ ထားရွိျခင္းတို႔… ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါအျပင္ ျပည္ေထာင္စု (ဖက္ဒရယ္ စစ္/မစစ္) အား ဆန္းစစ္ရမယ့္ အေျခခံ ၅-ခ်က္ကိုလည္း တပ္မေတာ္သား အစုအဖြဲ႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ –

(က) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အၾကား အာဏာခြဲေဝပံု
(ခ) ေရးဆြဲျပဌာန္းထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ (written constitution) ရွိ/မရွိ
(ဂ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရ ႏွစ္မ်ဳိး ရွိ/မရွိ
(ဃ) တရားရံုးခ်ဳပ္စနစ္ ၂ မ်ဳိး (ျပည္ေထာင္စု တရားရံုးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားရံုးခ်ဳပ္) ထားရွိ/မရွိ
(စ) ျပည္ေထာင္စု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အက်ဳံးဝင္သည့္ အေျခခံဥပေဒမ်ဳိး ရွိ/မရွိ… 
စသည္ျဖင့္ တိုင္းတာရမယ့္ေပတံေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါတယ္။ 

ဒီအတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ေနတတ္ရင္၊ ေက်နပ္စရာပါပဲ။ သို႔ေသာ္လည္း လူအမ်ားကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ယူဆထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ လိုက္ေလ့လာရင္း တေလာက ဖက္ဒရယ္ကိစၥေဆြးေႏြးပြဲတခုမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ စစ္/မစစ္ တိုင္းတာႏိုင္တဲ့ ေပတံေတြကိုလည္း မွတ္သားရပါေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အိုင္ဗို ဒူခ်ာဆက္ Duchacek Ivo, 1970, Comparative Federalism: The Territorial Dimension of Politics, Holt, Rinehart and Winston, London. ကို အေျခခံတာပါ။
Duchacek (1970, 207-208)

1. သံတမန္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအေပၚ ဗဟိုအစိုးရက လံုးဝထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္

2. ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ခြဲထြက္ခြင့္မေပးျခင္း (Constitutional immunity against secession)

3. ဗဟိုအစိုးရက ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ တိုက္ရိုက္အာဏာသက္ေရာက္မႈ (Central government authority over citizen directly)

4. အဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားက သူတို႔ကို ရုပ္သိမ္းအဆံုးသတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေစေရး ကာကြယ္ေပးထားမႈ (Member state protection against their elimination)

5. ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ စုေပါင္းမွ်ေဝလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ – ဥပမာ လႊတ္ေတာ္၂- ရပ္ (Collective-sharing in federal rule-making, for e.g. bicameral representation )

6. သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ တရားခံုရံုး ၂-ခု၊ တခုက ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ရန္ျဖစ္သည္။ (Two independent set of courts, one dealing with federal laws)

7. ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ (legal review)

8. အဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၏ သိသာထင္ရွားသည့္ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ (significant and staying powers of the member states)

အဲဒါအျပင္ အျခားပါေမာကၡတဦးရဲ႕ ဖက္ဒရယ္ဟုတ္/မဟုတ္ တိုင္းတာႏိုင္တဲ့ ေပတံ ၁၀-ခုကိုလည္း ၾကားခဲ့ရပါေသးတယ္။

ဖက္ဒရယ္ဟုတ္/မဟုတ္ တိုင္းတာႏိုင္သည့္ ေပတံ (၁၀) ခု 
[10 Yardsticks of Federalism]

1. ႏိုင္ငံေရးအရ အသိအမွတ္ျပဳမႈ (Politics of recognition)

2. ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား/ ဥပေဒနည္းက် အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (Democratic norms/ Rule of law)- ဒီေနရာမွာ ဒီမိုကေရစီဆိုတာက လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီကို ဆိုလိုတာပါ။

3. ဗဟိုမွ အာဏာစုစည္းမႈ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအရ ဗိုလ္က်မႈကို ဟန္႔တားႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ား (Barrier against centralism/ ethnic hegemony)

4. ညိႇႏိႈင္းအေပးအယူျပဳႏိုင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ား (Bargaining arena)

5. ေနာက္ဆံုး စီရင္ဆံုးျဖတ္မည့္သူမ်ား (Arbiters) – ဥပမာအားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးလို ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးမယ့္သူေတြပါ။

6. ေဒသ/လူမ်ဳိး/အုပ္စုအလိုက္ အပိုင္းအကန္႔မ်ား (Fragmentation and segmentation)- segmentation ဆိုတဲ့ အုပ္စုအကန္႔ကေတာ့ အီရတ္က ဆိုနီ-ရွီယိုက္အုပ္စုလို အကန္႔အလိုက္ရွိေနၾကတာပါ။ အကြဲကြဲအျပားျပား တည္ရွိေနမႈ (fragmentation) ဆိုတာကေတာ့ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံက အုပ္စုေတြ စုမရႏိုင္တဲ့ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္လိုမ်ဳိးပါ။ ဒီလိုဆိုရင္ အာဏာခြဲေဝေရးကို ဘယ္လိုစဥ္းစားမလဲဆိုတဲ့ ကိစၥေတြပါ။

7. ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ (Flexibility) – asymmetry လို႔ေခၚတဲ့ အခ်ဳိးမညီတဲ့ အာဏာခြဲေဝမႈပံုစံမ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္ ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားတိုင္းအတြက္ ျပည္နယ္ဆိုတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ… စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ အာဏာခြဲေဝေပးတာမ်ဳိးပါ။

8. တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္ (Trans-ethnic cooperation) – ဒီေနရာ မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီစနစ္ေတြက အေရးႀကီးပါတယ္။ party-system ။ ဥပမာ အင္ဒိုနီးရွားမွာ တိုင္းရင္းသားတခုကို အေျခခံဖြဲ႔တဲ့ ပါတီေတြကို ခြင့္မေပးထားပါဘူး။

9. ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Development)- ကုန္စည္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (good & services)

10. လိုသလိုေကာက္ႏိုင္ေအာင္ အနက္ေထြျပားျခင္း၊ အပိတ္ဆံုးျဖတ္ထားမႈ မဟုတ္ျခင္း (Ambiguity and open-endesness)- ဆိုလိုတာကေတာ့ အင္အားသံုးေျဖရွင္းၾကရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားလိုလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္သူၿငိမ္း

https://www.facebook.com/aung.nyeen