ေႂကြ –
ေမာင္ရဲေႏြ (ပလိပ္)

.

ေလ လႈပ္လိုု႔ ေႂကြတာလား
ညွာတံရင့္လိုု႔ ေႂကြတာလား
ေႂကြ
ေႂကြ
သစ္ရြက္ေတြ ေႂကြ
ေျမခ…။

တရြက္
ႏွစ္ရြက္
သံုုးေလးရြက္
ရြက္ေတြ
ရြက္ေႂကြ
တပင္လုံး ေႂကြ …။

ေႂကြ
ေႂကြ
ေႂကြျပီး နုသစ္
ပုုရစ္ဖူး ေဝ
ရြက္သစ္ေတြ  ေဝ…။

ေဝ့ဝိုုက္ ေဝ့ဝိုုက္
ေဝလိုက္ ေႂကြလိုက္…။

ေဝ့ဝိုုက္ ေဝ့ဝိုုက္
ေႂကြလိုက္ ေဝလိုက္…။

ဒီလိုနဲ႔
လုံးခ်ာ ရိုက္လိုု႔ေပါ့…။

မေဝခင္
မေႂကြခင္ 
ဆင္ျခင္အသိ
ထိထိ
ၿငိျငိ
သတိေပါ့….။

ေမာင္ရဲေႏြ (ပလိပ္)