လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)
 • PREFACE

  About Us The Freedom Wave is prepared as a stage to be used not only for individuals but also for organiz ...

  About Us The Freedom Wave is prepared as a stage to be used not only for individuals but also for organizations. We probably have very few places to collect one’s own creations or writings except nati ...

  Read more
 • လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ႕ ဥေယ်ာဇဥ္…

  လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာFreedom, Love, Peace & Art of Humanity လြတ္လြတ ...

  လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာFreedom, Love, Peace & Art of Humanity လြတ္လြတ္လပ္လိႈင္းလို႔ အမည္ရတဲ့ အြန္လိုင္းမဂၢဇင္းေလးတခုကို ထုတ္ေဝဖို႔ (ဒါမွမဟုတ္) မက္ခဲ့ဖူးတဲ့ အိပ္မက္ေ ...

  Read more