လင္းေႏြးအိမ္

တကယ္ေတာ့ က်ေနာ့္ ပုဂၢလိက ဘဝကို သိပ္မေရးခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္လူလားေျမာက္ေအာင္၊ က်ေနာ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ခ်စ္တတ္ေအာင္၊ က်ေနာ္ ျပည္တြင္းစစ္ကိုနားလည္ေအာင္အဓိကသင္ေပးတဲ့ လက္ဦးဆရာက က်ေနာ့္အေဖပါ....

Article 5
February, 2018January, 2018December, 2017 Show More post