ႏွင္းခါးမိုး

ေခတ္ဆုိးႀကီးတေခတ္ကုိ ျဖတ္သန္းလုိက္ရတဲ့အခါ အဲဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ထိခုိက္ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဓားစာခံေခၚေခၚ၊ သားေကာင္ေခၚေခၚ အဲဒီလုိလူေတြ အမ်ားႀကီးက်န္ရစ္ခဲ့တယ္။ ဒီလူေတြကုိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ကုစားမႈေပးရမယ္။ ျပန္လည္ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေပးရမယ္။ ဒါကုိမလုပ္ပဲနဲ႔ ေခတ္သစ္တခု ထူေထာင္လုိ႔မရဘူး။ အကူးအေျပာင္းကာလမွာ တရားမွ်တမႈကုိ ရွာေဖြဖုိ႔ႀကိဳးစားတာဟာ ဒါေၾကာင့္ပဲ။

Article 8
March, 2018February, 2018January, 2018December, 2017 Show More post