လက္နက္အားကုိးနဲ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကုိ သိမ္းပုိက္ရယူဖုိ႔ ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ႀကီးပြားဖုိ႔ဆုိရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွသာ ဧကန္ ျဖစ္ႏုိင္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စာေပသမားေတြ အားလုံးကလည္း ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္ ...

Read more

“ တပါတီ အာဏာရွင္ စနစ္လက္ထက္မွာပဲ “ေတာ္လွန္” ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းနဲ႔ “ ေတာ္လွန္ကဗ်ာ ” စာအုပ္ထြက္လာတာ သမုိင္းမွတ္တမ္းလုိ႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္ အစ္ကုိႀကီး ”“ ဒါေပါ့ ကုိေဆာင္းရဲ႕ အဖိႏွိပ္၊ အခ်ဳပ္အခ်ယ္၊ အကန္႔အသတ္ေတြၾကားက ထြက္လာတာေပါ့  .. သမုိင္းမွတ္တမ္းေပါ့ ”အ ...

Read more

ကဗ်ာဆရာ တစ္ေယာက္ရဲ႕ေဒသိယ SKETCH                        (သုိ႔မဟုတ္)ေမာင္ေအာင္ပြင့္နဲ႔ အံ့အားတသင့္ စကားလုံးမ်ားလို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဗ်ာဆရာႀကီး ေမာင္ေအာင္ပြင့္နဲ႔စာေရးဆရာႀကီးေဆာင္းဝင္းလတ္တို႔ရဲ ႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ (အပိုင္း-၂) ကိုေဖာ္ျပအပ ...

Read more

ပန္းခ်ီ အာကာဦး “ကဗ်ာဆရာ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေဒသိယ SKETCH (သုိ႔မဟုတ္)ေမာင္ေအာင္ပြင့္နဲ႔ အံ့အားတသင့္ စကားလုံးမ်ား”လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဗ်ာဆရာႀကီး ေမာင္ေအာင္ပြင့္နဲ႔ စာေရးဆရာေဆာင္းဝင္းလတ္တို႔ရဲ ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈကို အပိုင္း(၂)ပိုင္းခြဲၿပီးေတာ ...

Read more

အေတြးအျမင္က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ “အေတြးအျမင္စာေပက႑”မွာ (၁) ေဆာင္းပါး (၂) ေဝဖန္ေရးေဆာင္းပါး (၃) အင္တာဗ်ဴး (၄) စာတမ္း/စစ္တမ္း (၅) စာအုုပ္အေတြးအေရး (Book Review) အစရွိတဲ့ က႑ခြဲေတြကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ အဲဒီက႑ေတြအတြက္ ...

Read more