ခင္မင္းေဇာ္

တခ်ိန္က ဆုိတာေတြကို ႏွလံုးသားထဲ သိမ္းထားမလား၊ ဦးေႏွာက္ထဲ သိမ္းထားမလား။ ကိုယ္က ေရြးခ်ယ္ေနရတုန္း။

Article 8
February, 2018January, 2018December, 2017November, 2017 Show More post